Wydawnictwa

 

Staraniem naszego Oddziału oraz działającego przy nim Muzeum Regionalnego PTTK ukazują się publikacje, które każdy miłośnik Konecczyzny powinien posiadać w swojej biblioteczce. Książki dotykają różnej problematyki, pozwalają poszerzyć wiedzę krajoznawczą, zaznajamiają czytelnika z biografiami osób związanych z regionem. Książki można nabyć w siedzibie naszego oddziału w Końskich w godzinach pracy biura. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: +48 514 030 401.

Katalog zabytkówKatalog zabytków miasta i gminy Końskie
Autor: Wojciech Pasek
Wydawca: Muzeum Regionalne PTTK w Końskich
Cena: 25 zł

 

Katalog powstał na bazie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Końskie utworzonej zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i przyjętej zarządzeniem burmistrza z dnia 23 października 2013 r. Na 256 stronach publikacji zawarte zostały podstawowe dane i dokumentacja fotograficzna wszystkich 246 obiektów zabytkowych na terenie miasta i gminy Końskie. Blisko 800 fotografii ukazuje m.in.: zabudowania pałacowe, domy mieszczańskie, kościoły, krzyże i figury przydrożne oraz wiele innych, często niedocenianych i zapomnianych dziś ciekawych zabytków.

 

 

Konecka nekropoliaKonecka nekropolia, Znaki czasu 1939-1945
Autor: Bogdan Faworski
Cena: 30 zł

Książka jest opracowaniem dotyczącym osób spoczywających na koneckim cmentarzu na Browarach, bądź posiadających tam symboliczne mogiły. Autor wspominając poszczególne osoby  przywołuje także tło historyczne tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej wykraczając szeroko poza obszar dawnego powiatu koneckiego. Wspomina m.in.: walczących u boku Hubala, ofiary pacyfikacji, żołnierzy i partyzantów poległych w obronie Ojczyzny, ofiary Katynia, obozów koncentracyjnych, czy wreszcie zwykłych mieszkańców, którzy zginęli tragicznie w okresie okupacji.

Działalność gospodarcza Kanclerza Wielkiego Koronnego Jacka MałachowskiegoDziałalność gospodarcza Kanclerza Wielkiego Koronnego
Jacka Małachowskiego w Końskich i okolicy w II poł. XVIII w.

Autor: Piotr Olszewski
Wydawca: Muzeum Regionalne PTTK w Końskich
Cena: 7 zł

 

Autor Piotr Olszewski, doktor nauk humanistycznych, odkrywa przed czytelnikiem zdolności i ciekawostki biograficzne Kanclerza Wielkiego Koronnego Jacka Małachowskiego. Wspomina o ważnym dla regionu koneckiego uprzemysłowieniu dóbr rodzinnych Małachowskich i rozwijanych w dobrach sąsiednich: górnictwie i hutnictwie. Wspomina też o piastowanych przez Jacka Małachowskiego urzędach, a także historii starostwa radoszyckiego.

Droga do muzeumDroga do muzeum w Końskich
Autor: Wojciech Pasek
Cena:  7  zł

 

Niniejsze opracowanie podejmuje problematykę utworzenia w Końskich placówki muzealnej z prawdziwego zdarzenia. Ukazuje na przemian okresy wiary i zwątpienia miłośników ziemi koneckiej oraz pasjonatów zaangażowanych w tworzenie placówki. Jest swoistym hołdem złożonym przez obecnych działaczy PTTK, tym, którzy próbowali uchronić od zniszczenia ocalałe pamiątki naszej przeszłości i pragnęli zachować w pamięci potomnych znaczące wydarzenia z burzliwej historii narodu polskiego. 

KrajoznawcyKrajoznawcy Ziemi Koneckiej
Autor: Wojciech Pasek
Wydawca: Muzeum Regionalne PTTK w Końskich
Cena: 7  zł

Publikacja przybliża czytelnikowi szereg postaci zasłużonych dla krajoznawstwa Ziemi Koneckiej, głównie członków PTTK oraz instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. Książka ma układ słownika, gdzie opracowaniem biograficznym objęto blisko 40 nieżyjących już osób, których pasją stało się poznawanie piękna ziemi ojczystej, a dużą część swojego życia poświęciły pracy społecznej na rzecz organizacji, w których działali.

Wspomnienia z życia wojskowego Czesława TrawińskiegoWspomnienia z życia wojskowego Czesława Trawińskiego
Autor: Czesław Trawiński
Wydawca: Muzeum Regionalne PTTK w Końskich
Cena:  7 zł

Nad Czarną, Barbarką i KamiennąNad Czarną, Barbarką i Kamienną
Autor: Ireneusz Kuliński
Wydawca: Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kam, Oddział PTTK w Końskich
Cena: 20 zł

 

Książka jest swego rodzaju przewodnikiem po dorzeczach bardzo pracowitych rzek Czarnej, Kamiennej i Barbarki. Autor zaznajamia czytelnika z dziedzictwem kulturowym odwiedzanych miejsc, nie szczędząc opowieści o walorach przyrodniczych. Docenia atrakcyjność turystyczną regionu nie zapominając jednocześnie o najciekawszych informacjach historycznych.

 

PTK prekursorem muzealnictwa

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze prekursorem muzealnictwa na ziemi świętokrzyskiej
red:
Andrzej Rembalski

Wydawca: Muzeum Regionalne PTTK w Końskich
Cena: 7 zł

 

Książka zawiera artykuły przygotowane przez muzealników i krajoznawców tj.: dr Jana Główki - dyrektora Muzeum Historii Kielc, Jerzego Znojka - dyrektora Muzeum Regionalnego w Pińczowie, Marka Juszczyka - prezesa o/PTTK w Sandomierzu, Tomasza Stawskiego - prezesa o/PTTK w Starachowicach, Wojciecha Paska - prezesa o/PTTK w Końskich, Stanisława Cisaka - przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Tradycji i Opieki nad Zabytkami oraz Andrzeja Rembalskiego - przewodniczącego Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Woj. Świętokrzyskiego. Artykuły zostały wygłoszone podczas sesji naukowej odbywającej się w Muzeum Historii Kielc w dn. 26 listopada 2016 r.

 

 

Malachowscy

Rola rodu Małachowskich w dziejach ziemi koneckiej
Wydawnictwo pokonferencyjne
Wydawca: Muzeum Regionalne PTTK w Końskich
Cena: 12 zł

 

Książka zawiera artykuły wygłoszone podczas konferencji naukowej, która odbyła się
w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich
w dn. 25 października 2016 r. Swoje referaty wygłosili referaty wygłosili
 - prof. Zbigniew Wójcik (Instytut Historii Nauki PAN),
 - dr inż. Ireneusz Suliga (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie),
 - prof. dr hab. Jerzy Piwek (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostro-wcu Św.),
 - prof. dr hab. Adam Massalski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),
 - dr Piotr Olszewski (Centrum Kształcenia „Awans” w Kielcach),
 - dr Stanisław Nowak (Uniwersytet Warszawski),
 - Wojciech Pasek (Muzeum Regionalne PTTK w Końskich).

Kartki z historii ziemi koneckiejKartki z historii Ziemi Koneckiej
Autor: Andrzej Fajkosz
Rok wydania: 2010
Wydawca: Muzeum Regionalne PTTK
Cena:  publikacja niedostępna

 

 

Książka stanowi zbiór luźnych opracowań przygotowanych przez Andrzeja Fajkosza, zebranych i uporządkowanych na potrzeby publikacji. Stanowi cenne źródło informacji o niewielkich miejscowościach dzisiejszego powiatu koneckiego. Poszczególne teksty przypominają m.in. o świetności Pomykowa, Szabelni, Papierni, Machor, Maleńca oraz wielu innych.