Odznaka „Śladami Zabytków Techniki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego” - Regulamin i Wykaz Obiektów

Odznaka „Śladami Zabytków Techniki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego”
Regulamin I Wykaz Obiektów

 1. Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Śladami Zabytków Techniki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego” zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach, wspólnie z Wydziałem Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego na wniosek Klubu Turystów Motorowych „Gołoborze” dla uczczenia 90-lecia działalności Oddziału PTTK w Kielcach. Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, przyrody, walorów krajoznawczych i turystycznych.
 2. Odznaka jest trzystopniowa: I stopień – brązowa, II stopień – srebrna, III stopień – złota. Można ją zdobywać uprawiając wszelkie rodzaje turystyki kwalifikowanej (motorowa, kolarska, piesza itp.) po ukończeniu 10 roku życia (niepełnoletni pod opieką osób dorosłych – przewodników, przodowników, instruktorów, organizatorów turystyki, nauczycieli).
 3. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. W roku kalendarzowym można zdobyć odznakę tylko w jednym stopniu. Nie ustala się czasu zdobycia poszczególnych stopni odznak.
 4. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie i poznanie na wycieczkach indywidualnych, zbiorowych lub imprezach organizowanych przez organizacje społeczne, sportowe, turystyczne określonej liczby obiektów wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu. Liczbę obiektów wymaganych do zdobycia poszczególnych stopni podaje tabela.

   

  Grupa

  Nazwa grupy

  Stopień odznaki

  brązowy

  srebrny

  złoty

  I

  Muzea techniki

  1

  1

  2

  II

  Wielkie piece

  2

  3

  5

  III

  Huty rud miedzi i ołowiu

  1

  1

  2

  IV

  Tartaki wodne

  1

  V

  Kuźnice

  3

  4

  6

  VI

  Piece wapiennicze

  1

  2

  VII

  Młyny wodne

  1

  1

  3

  VIII

  Kopalnie rud miedzi i ołowiu

  1

  2

  3

  IX

  Kopalnie rud żelaza

  1

  2

  5

  X

  Papiernie

  1

  Ogółem obiektów do zwiedzenia

  10

  15

  30

   

 5. Weryfikację i przyznawanie odznak prowadzi Terenowy Zespół Weryfikacyjny MOT nr V/3 przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach.
 6. Podstawą do zdobycia jest złożenie w Oddziale PTTK w Kielcach książeczki turystyki kwalifikowanej (MOT, KOT, OTP itp.) posiadającej potwierdzenia zwiedzanych obiektów. Potwierdzenie pobytu w zwiedzanych, a wymienionych w regulaminie (załącznik) obiektach można dokonać w biurach turystycznych, hotelach, schroniskach, obiektach kulturalnych, urzędach państwowych, pocztowych, posterunkach policji, u sołtysów, w placówkach handlowych itp.
 7. Terenowy Zespół Weryfikacyjny nr V/3 przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach może przyznać złotą odznakę honorową z pominięciem pkt. 4 i 6, osobom lub organizacjom zasłużonym dla rozwoju krajoznawstwa i turystyki na terenie województwa kieleckiego.
 8. Odznaki zdobyte lub przyznane honorowo wręcza się uroczyście podczas imprez turystycznych lub narad związanych z życiem naszego Towarzystwa. Posiadacz odznaki honorowej otrzymuje legitymację uprawniającą do jej noszenia.
 9. Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wyrządzone przez uczestników.
 10. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach w dniu 26 listopada 1997 roku i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1998 roku.
 11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach oraz do Terenowego Zespołu Weryfikacyjnego MOT nr V/3.

 

Wykaz Obiektów

Grupa I Muzea techniki

 • Chlewiska, Kielce-Białogon (Kielecka Fabryka Pomp), Krzemionki Opatowskie, Nowa Słupia, Sielpia Wielka, Stara Kuźnica

Grupa II Wielkie piece

 • Bodzechów, Błaszków, Bobrza, Bugaj, Bzinek, Furmanów, Kawęczyn, Kołoniec, Krasna, Królewiec, Kuźniaki, Miedzierza, Mostki, Mroczków, Mychów, Ostrowiec Świętokrzyski, Parszów, Piasek, Radoszyce, Samsonów, Skarżysko-Rejów, Starachowice, Szczecno, Wąchock

Grupa III Huty rud miedzi i ołowiu

 • Ławeczno, Niewachlów, Polichno, Wola Murowana, Zalesie

Grupa IV Tartaki wodne

 • Piła koło Końskich

Grupa V Kuźnice i walcownie

 • Baranów, Belno Błoto, Borków, Brody Iłżeckie, Czysta, Ćmińsk, Drutarnia, Gilów, Janów, Kaczyn, Kaniów, Kołomań, Makoszyn, Maleniec, Małachów, Małyszyn, Marcinków, Michałów, Młynek Nieświński, Napęków, Nietulisko, Niekłań Wielki, Ostojów, Płaczków, Pomyków, Ruda Maleniecka, Ruda Zajączkowska, Serbinów, Suchedniów, Styków, Stara Kuźnica, Umer

Grupa VI Piece wapiennicze

 • Jaworznia, Wieloborowice, Wolica

Grupa VII Młyny wodne

 • Leśna, Morawica, Ostrów, Podpolichno, Śniadka, Wola Murowana

Grupa VIII Kopalnie rud miedzi i ołowiu

 • Chęciny, Gałęzice, Jaworznia, Kielce-Karczówka, Korzecko, Mójcza, Miedzianka, Miedziana Góra, Łagów, Płucki, Skiby, Sitkówka, Wola Murowana, Zajączków

Grupa IX Kopalnie rud żelaza

 • Bzin, Brzechów, Błotnica, Dalejów, Lubienia, Michałów, Mirzec, Mychów, Napęków, Niestachów, Niekłań Wielki, Parszów, Rudki, Stąporków, Świnia Góra, Wojciechów

Grupa X Papiernie

 • Doły Biskupie

 

Pobierz regulamin w formacie pdf