Kalendarium

KALENDARIUM

WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ Z ŻYCIA ODDZIAŁU PTTK

W KOŃSKICH

Rok Kadencja Prezes Wydarzenia
1935

1936

1937

1938

1939
I Stanisław Malanowicz Powstanie w dniu 7.11.1935 r. Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Próby utworzenia Muzeum Powiatowego. Gromadzenie zbiorów. Wydanie drukiem odezwy do mieszkańców w sprawie tworzenia placówki i zbierania materiałów. Udział w tworzeniu ekspozycji Muzeum Techniki i Przemysłu powstałego w 1934 r. m.in. z inicjatywy późniejszych działaczy koneckiego PTK
1940

1941

1942

1943

1944
II Wojna Światowa
1945

1946

1947
II Kazimierz Słowik Brak danych.
1948

1949

1950
III Józef Sporysz Zmiana nazwy Oddziału PTK na Oddział PTTK w wyniku ustaleń Zjazdu zjednoczeniowego PTT i PTK w grudniu 1950 r.
1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958
IV V
Józef Sporysz Brak danych 1958- powstanie Oddziałowej Komisji Opieki nad Zabytkami
1959

1960
VI Engelbert Fajkosz  
1961

1962
VII Engelbert Fajkosz 1961- Uzyskanie osobowości prawnej, organizacja pierwszego kursu na organizatora turystyki,

1962- Zatrudnienie pierwszego pracownika do obsługi ruchu turystycznego
 
1963

1964
VIII Kazimierz Kosmulski 1963 - Wytyczenie pierwszych na Ziemi Koneckiej odcinków znakowanego szlaku pieszego (niebieskiego) Końskie-Sielpia oraz Końskie - Piekło Niekłańskie
1965

1966

1967

1968

1969
IX X
Kazimierz Kosmulski 1966 - powstanie (BORT) Biura Obsługi ruchu Turystycznego. Rozpoczęcie działalności gospodarczej Oddziału.

Luty 1969 - Oddział otrzymuje do dyspozycji swój własny lokal
1970

1971

1972
XI Franciszek Nogański 1970 - powstaje wypożyczalnia sprzętu turystycznego (czynna do 1980). Oddział liczy 501 członków. Rozwój działalności w zakładach pracy.
1973

1974

1975
XII Jan Raźnikiewicz 1974 - Zmiana siedziby lokalu na ul. 22 Lipca 18 (dziś Piłsudskiego 18) współorganizacja wystawy "Końskie - wczoraj, dziś i jutro" 

1975- organizacja przez BORT pierwszych wycieczek zagranicznych
1976

1977

1978

1979
XIII Jan Raźnikiewicz 1976 - udział w kampanii "Polska naszych dni". Rozwój działalności popularyzującej historię regionu Aktywna działalność Komisji Fotograficznej. Współudział w wydaniu folderu "Końskie i okolice. 

1978 - uruchomienie w jednym z pokojów przy Oddziale Izby Pamięci (zamknięta po Banku 440 w 1988r.). 

1979 - BORT obsługuje rekordową ilość 426 wycieczek krajowych.
1980

1981

1982

1983

1984
XIV Feliks Przyborowski Dynamiczny rozwój działalności gospodarczej.

1983 - Oddział posiada 3 własne autokary.

1984 - organizacja rekordowej liczby 67 wycieczek zagranicznych dla 1560 uczestników
1985

1986

1987

1988
XV Jan Raźnikiewicz /

Przemysław Sekuła
1985 - obchody jubileuszu 50 lecia PTK-PTTK w Końskich. Oddział otrzymuje swój sztandar.

1985 - przy KSM powstaje Koło PTTK przekształcone w następnych latach w Klub Turystyki Kolarskiej "Pasat. Rozwój turystyki kwalifikowanej. Organizacja pierwszych rowerowych obozów wędrownych.

1986 - BORT zatrudnia 8 pracowników etatowych
1989

1990

1991
XVI Przemysław Sekuła Wyprawy rowerowe członków KTK "Pasat". Pierwsza "Nocna Majówka z PTTK". Organizacja pierwszych 3 Majowych Biegów Ulicznych .
1992

1993

1994

1995
XVII Przemysław Sekuła Oddział odczuwa skutki kryzysu gospodarczego w kraju. Spadek liczby członków. Organizacja pierwszych Koneckich Maratonów Pieszych oraz Koneckich Maratonów Rowerowych. Wydanie przewodnika "Końskie i okolice".
1996

1997

1998

1999

2000
XVIII Wojciech Pasek Ustanowienie regionalnej odznaki krajoznawczej "Turysta Ziemi Koneckiej". Nawiązanie współpracy z samorządami. Zmiana siedziby Oddziału z ul. Piłsudskiego 18 do lokalu po byłym Banku Spółdzielczym - ul. Zamkowa 7. Uzyskanie koncesji organizatora turystyki. Organizacja wielu kursów znakarskich, przodownickich, strażników SOP, w tym wyszkolenie 224 nowych organizatorów turystyki, Woj. Obchodów Św. Dnia Turystyki. Organizacja pierwszego Rajdu Niepodległości. Oddanie do użytku czerwonego szlaku pieszego Łączna- Rez. "Diabla Góra". Wydanie przewodnika " Ziemia Konecka".
2001

2002

2003

2004
XIX Wojciech Pasek Rozwój turystyki aktywnej. Nowe imprezy masowe : Konecka Setka, mBank eXtreme. Oddanie do użytku żółtego szlaku pieszego w Dolinie Krasnej oraz 2 nowych szlaków rowerowych : czerwonego i czarnego. Współudział w tworzeniu i członkostwo w ROT Woj. Świętokrzyskiego. Utworzenie Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Koneckiej. Organizacja dużych imprez centralnych m.in. : Zlotów Przodowników Turystyki Pieszej , Turystyki Kolarskiej w ścisłej współpracy z innymi oddziałami .
2005 - 09 XX Wojciech Pasek Oddanie do użytku odcinków koneckich głównych szlaków rowerowych województwa - niebieskiego Berlin - Lwów (12.11.2005) oraz czarnego Architektury Obronnej (11.11.2006) Wydłużenie żółtego szlaku pieszego z Wąsosza do Końskich. Organizacja nowych ogólnopolskich imprez sportowo-turystycznych : Cross Maratonu "Przez Piekło do Nieba", Maratonu Dinozaura na klasycznym dystansie 42,195 km
Wyposażenie Oddziału w komputery i strony internetowe.
Stan szlaków znakowanych pod opieka koneckiego Oddziału wynosi 602 km.
Wyróżnienie Klubu „Pasat” Odznaką „Za zasługi dla Turystyki”
Ustanowienie honorowego tytułu „Superpiechur Świętokrzyski”
współudział w wydaniu „Słownika Biograficznego Krajoznawców Kielecczyzny” 
przeprowadzenie pierwszych „Zaduszek turystycznych”, 
wstąpienie do Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł”,
powstanie Klubu Turystyki Motocyklowej „Czarna Flota”,
reaktywowanie Koła Miejskiego oraz Komisji Opieki nad Zabytkami,
wydanie publikacji „ Droga do muzeum w Końskich”
ustanowienie Medalu Muzeum Regionalnego „Za pomoc i współpracę”.
Przekształcenie Izby Pamięci w Muzeum Regionalne PTTK (21.03.2009)
2009 - 13 XXI Wojciech Pasek Przejęcie ogólnego nadzoru nad Muzeum przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (20.05.2009)