Ostrowiecka Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza - Regulamin i Kanon

Ostrowiecka Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza
Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Ostrowiecka Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza jest odznaką regionalną, ustanowioną przez PTTK Oddział im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, PTTK Oddział im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej i Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2. Obszar zdobywania odznaki wyznaczają miejscowości i obiekty krajoznawcze wymienione w kanonie

3. Odznaka ma na celu popularyzację walorów krajoznawczych obszaru objętego odznaką.

4. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Wzory odznak znajdują się w załączniku do niniejszego regulaminu.

II. Warunki zdobywania Ostrowieckiej Odznaki Turystyczno- Krajoznawczej

5. O uzyskanie Ostrowieckiej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej może ubiegać się każdy, kto spełnił następujące warunki-zwiedzi odpowiednią liczbę obiektów , które określa poniższa tabela

 

lp. Rodzaj brązowa srebrna złota
1 Rezerwaty, park krajobrazowy, pomniki 2 4 11
2 Muzea i trasy podziemne, izby pamięci 1 3 7
3 Miejsca pamięci narodowej 3 6 11
4 Zabytki techniki 1 2 5
5 Zamki, pałace, zespoły dworsko-parkowe 1 3 6
6 Zabytki sakralne i cmentarze 5 10 20
7 Miasta i miejscowości 1 2 6
8 Pozostałe 1 2 3
9 Imprezy - 2 4

 

6. Ostrowiecki kanon krajoznawczy, stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

7. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest ograniczony: w stopniu brązową do roku czasu, w stopniu srebrnym do 2 lat, w stopniu złotym do 3 lat od daty pierwszego wpisu w kronice.

8. Miejscowości, miejsca i obiekty wymienione w kanonie mogą być zaliczone tylko raz niezależnie od stopnia odznaki.

9. Ostrowiecką Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą można zdobywać równocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.

III. Weryfikacja

10. Ostrowiecka Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza może być zweryfikowana pod następującymi warunkami: · ubiegający się o weryfikację przedkłada kronikę odwiedzanych obiektów, która zawiera daty i wykaz odwiedzanych obiektów. · potwierdzeniem zwiedzanych obiektów mogą być: zdjęcia, bilety wstępu, czytelny podpis osoby z tytułem uprawnień turystycznych lub krajoznawczych, organizatora wycieczki, pieczątką dowolnej instytucji zawierającej nazwę miejscowości , obiektu na trasie wycieczki · dopuszcza się elektroniczną wersję kroniki

11. Zdjęcia dokumentujące zdobywanie odznaki za zgodą autora będą publikowane na portalu www.ostrowiec.travel

12. Każda organizacja i instytucja tworząca odznakę delegują do zespołu weryfikacyjnego po jednym przedstawicielu

13. Weryfikacji dokonuje przynajmniej 2 członków zespołu

14. Siedzibą zespołu weryfikacyjnego jest Miejskie Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

IV. Przepisy końcowe

15. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizacjom tworzącym odznakę.

 

Ostrowiecka Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza
Kanon

 1. Parki Narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obiekty przyrodnicze

  1. Świętokrzyski Park Narodowy – Góra Chełmowa

  2. Świętokrzyski Park Narodowy – Gołoborze na Św. Krzyżu(Łyścu),

  3. Jeleniowski Park Krajobrazowy - rezerwat „Małe Gołoborze”

  4. Jeleniowski Park Krajobrazowy- rezerwat „Szczytniak”

  5. Jeleniowski Park Krajobrazowy -rezerwat „Góra Jeleniowska”

  6. Rezerwat „Lisiny Bodzechowskie”, gm. Bodzechów

  7. Rezerwat „Ulów”, gm. Bałtów

  8. Rezerwat „Modrzewie”, gm. Bałtów

  9. Rezerwat „Wąwóz Skały”, gm. Waśniów

  10. Rezerwat „Sadkowice”, gm. Solec nad Wisłą

  11. Rezerwat „Skały w Krynkach”, gm. Brody

  12. Rezerwat „Krzemionki Opatowskie”

  13. Rezerwat ”Skałki po Adamowem”

  14. Rezerwat ”Rosochacz”

  15. Rez. „Piotrowe Pole”

  16. Ostrowiec Świętokrzyski (Kirkut)- dąb szypułkowy

  17. Ostrowiec Świętokrzyski (Częstocice) –lipa

  18. Ostrowiec Świętokrzyski (III LO) – głaz narzutowy

  19. Bałtów Zarzecze – skałki wapienne

  20. Bałtów - wywierzyska na starorzeczu Kamiennej

  21. Bałtów- Zwierzyniec

  22. Doły Biskupie „Witulin”- odsłonięcie geologiczne

  23. Doły Opacie - odsłonięcie geologiczne

  24. Kurzacze- sosna pospolita

  25. Lipsko - wywierzyska na rzece Krępiance

  26. Skarbka - odsłonięcie geologicznego.

  27. Marcule – arboretum

    

 2. Muzea, izby pamięci, trasy poziemne

  1. Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim

  2. Rezerwat Archeologiczny Krzemionki

  3. Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie

  4. Muzeum Geologiczne w Bałtowie

  5. Muzeum Starożytnego Hutnictwa im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi

  6. Wystawa Świętokrzyskiego Parku Narodowego

  7. Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na św. Krzyżu

  8. Muzeum Regionalne w Iłży

  9. Muzeum Kartografii w Opatowie

  10. Trasa podziemna w Opatowie

  11. Izba Pamięci Księdza Infułata Marcina Popiela w Szewnie

  12. Izba Pamięci mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Janowicach

  13. Izba Pamięci Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka w Siennie

 

 1. Miejsca Pamięci Narodowej


Powstanie styczniowe

 1. Ostrowiec Świętokrzyski – tablica pamiątkowa - dawna Cukrownia „Częstocice”,

 2. Ostrowiec Świętokrzyski-figura MBNP przy ul. R. Traugutta,

 3. Ostrowiec Świętokrzyski –pomnik przy ul. Hubalczyków,

 4. Ostrowiec Świętokrzyski - pomniki przy kolegiacie św. Michała,

 5. Ostrowiec Świętokrzyski - pomniki na cmentarzu parafialnym w Denkowie

 6. Bodzechów- tablica na budynku PKP

 7. Ćmielów – pomnik na Rynku

 8. Czarna Glina- kaplica i groby

 9. Kunów -groby powstańców na cmentarzu parafialny,

 10. Kunów -pomnik na Rynku

 11. Opatów -pomnik na Rynku,

 12. Opatów-krzyż przy Bramie Warszawskiej

 13. Opatów -krzyż przy Klasztorze Bernardynów

 14. Nowa Słupia –pomnik na cmentarzu przykościelnym

 15. Sudół- pomnik i tablica

 16. Szewna- pomnik na cmentarzu parafialnym

 

I wojna światowa

 1. Ostrowiec Świętokrzyski – kwatera żołnierzy na cmentarzu parafialnym przy ul. Denkowskiej

 2. Tarłów- kwatera żołnierzy na cmentarzu parafialnym

 3. Wólka Tarłowska- pomnik


Wojna 1920 r.

 1. Ostrowiec Świętokrzyski – obelisk 1920r. na cmentarzu parafialnym przy ul. Denkowskiej


II wojna Światowa

 1. Ostrowiec Świętokrzyski- pomnik na Rynku

 2. Ostrowiec Świętokrzyski – pomnik przy ul. Okólnej,

 3. Ostrowiec Świętokrzyski – pomnik przy ul. Kolejowej,

 4. Ostrowiec Świętokrzyski – pomnik przy ul. Sandomierskiej,

 5. Ostrowiec Świętokrzyski – pomnik na cmentarzu parafialny przy ul. Denkowskiej

 6. Aleksandrów – mogiła żołnierzy z września 1939r

 7. Buszkowice – pomnik

 8. Ćmielów-kwatera żołnierzy na cmentarzu parafialnym

 9. Drygulec- pomnik

 10. Iłża – kwatera żołnierzy i partyzantów na cmentarzu parafialnym

 11. Jeleniec- pomnik

 12. Kolonia Miłkowska- pomnik

 13. Kolonia Inwalidzka- pomnik

 14. Nowa Słupia- Skałka- pomnik

 15. Piotrowe Pole- pomnik

 16. Polana „Bielnik” na Św. Krzyżu- cmentarz

 17. Wola Grójecka- pomnik

 18. Wólka Pętkowska- pomnik

 

 

IV. Zabytki techniki

 1. Ostrowiec Świętokrzyski- obszar dawnych Zakładów Ostrowieckich i osady przyfabrycznej Klimkiewiczów

 2. Ostrowiec Świętokrzyski –cukrownia i osada przyfabryczna

 3. Bałtów – młyn na Kamiennej

 4. Bodzechów- zabudowania dawnej fabryki żelaza

 5. Brody – przewał boczny dawnego zbiornika na Kamiennej

 6. Doły Biskupie ”Witulin” - jaz na Świślinie

 7. Iłża - Starachowicka Kolej Dojazdowa: linia kolejowa, budynek stacyjny

 8. Nietulisko-ruiny dawnej walcowni, przewał boczny na dawnej Świślinie

 9. Ruda Kościelna – gorzelnia (teren prywatny)

 10. Szwarszowice- murowany wiatrak

 11. Wola Pawłowska- młyn wodny, drewniany, 1916

   

 1. Zamki, grodziska, zespoły dworsko – parkowe

  1. Ostrowiec Świętokrzyski- zespół pałacowo-parkowy Wielopolskich w Częstocicach

  2. Bałtów – zespół pałacowo-parkowy Druckich-Lubeckich

  3. Brzozowa - zespół dworsko-parkowy

  4. Chocimów – zespół dworsko – parkowy

  5. Ćmielów- ruiny zamku Szydłowieckich

  6. Iłża – ruiny zamku biskupów krakowskich

  7. Mychów – grodzisko

  8. Mirogonowice - zespół dworsko – parkowy (teren prywatny)

  9. Mierzanowice- park dworski

  10. Opatów –Brama Warszawka i pozostałości dawnych murów obronnych

  11. Podgrodzie – ruiny zamku

  12. Potoczek - park podworski

  13. Przeuszyn – zespól dworsko-parkowy

  14. Ruda Kościelna - zespół dworsko – parkowy

  15. Raj - park, XVIII,

  16. Stara Słupia - zespół dworsko – parkowy(teren prywatny)

  17. Wola Pawłowska – dwór modrzewiowy z początków XX w. (teren prywatny)

  18. Wronów - zespół dworsko – parkowy

    

 1. Zabytki sakralne i zabytkowe cmentarze

  1. Ostrowiec Świętokrzyski – kolegiata św. Michała,

  2. Ostrowiec Świętokrzyski - kościół p.w. św. Stanisława w Denkowie,

  3. Ostrowiec Świętokrzyski - kościół fabryczny p.w. Najświętszego Serca Jezusowego,

  4. Ostrowiec Świętokrzyski - cmentarz parafialny przy ul. Denkowskiej,

  5. Ostrowiec Świętokrzyski - cmentarz parafialny w Denkowie

  6. Ostrowiec Świętokrzyski – Kirkut

  7. Bałtów- kościół p.w. MB Bolesnej

  8. Bidziny - kościół p.w. śś Piotra i Pawła

  9. Bidziny – cmentarz parafialny

  10. Bodzechów - kościół p.w. św. Zofii

  11. Chybice - kościół p.w. św. Małgorzaty

  12. Ćmielów - kościół p.w. Wniebowzięcia NMP

  13. Ćmielów - cmentarz parafialny

  14. Gierczyce - kościół p.w. św. Mikołaja Biskupa

  15. Gliniany - kościół drewniany p.w. św. Wojciecha

  16. Gliniany – cmentarz parafialny

  17. Grabowiec - kościół p.w. św. Mikołaja

  18. Grzegorzowice - kościół z romańską rotundą p.w. św. Jana Chrzciciela

  19. Iłża – kościół farny p.w. Wniebowzięcia NMP,

  20. Iłża - Cmentarz parafialny

  21. Iłża - kościół św. Ducha

  22. Lasocin – cmentarz parafialny

  23. Lipsko- kościół p.w. Świętej Trójcy

  24. Kaplica – kapliczka z XV w. p. w. św. Katarzyny

  25. Kępa Piotrawińska - kościół p.w. św. Stanisława Biskupa

  26. Krynki - kościół p.w. Wniebowzięcia NMP

  27. Kunów - kościół p.w. św. Władysława

  28. Kunów - cmentarz parafialny

  29. Momina - kościół p.w. św. Wojciecha

  30. Momina - cmentarz parafialny

  31. Mychów - kościół p.w. św. Barbary

  32. Nowa Słupia – kościół p.w. św. Wawrzyńca

  33. Nowa Słupia - cmentarz parafialny

  34. Opatów – Kolegiata św. Marcina,

  35. Opatów - klasztor i kościół bernardynów p.w. Wniebowzięcia NMP,

  36. Opatów - cmentarz parafialny

  37. Ożarów –cmentarz parafialny

  38. Ożarów - cmentarz żydowski

  39. Nagorzyce – cmentarz

  40. Pawłowice - kościół p.w. św. Jana Chrzciciela

  41. Pętkowice - kościół p.w. św. Teresy

  42. Ptkanów - kościół obronny p.w. św. Idziego Opata

  43. Ruda Kościelna - kościół p.w. Zwiastowania NMP

  44. Ruda Kościelna - cmentarz parafialny

  45. Ruszków - kościół p.w. św. Stanisława Biskupa

  46. Ruszków- cmentarz parafialny

  47. Sarnówek - kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego

  48. Sienno - kościół p.w. św. Zygmunta

  49. Sienno - cmentarz parafialny

  50. Solec nad Wisłą - kościół p.w. św. Barbary,

  51. Solec nad Wisłą - kościół p.w. NMP, kościół i klasztor reformatów

  52. Solec nad Wisłą - kościół p.w. św. Stanisława Biskupa

  53. Stodoły- kościół p.w. św. Teresy

  54. Stodoły- cmentarz parafialny

  55. Szewna - kościół p.w. św. Mikołaja

  56. Szewna - cmentarz parafialny

  57. Św. Krzyż -klasztor

  58. Tarłów - kościół p.w. Świętej Trójcy

  59. Tarłów – Cmentarz parafialny

  60. Tarłów – cmentarz żydowski

  61. Waśniów - kościół p.w. ś.ś. Piotra i Pawła

  62. Witosławice –kaplica p.w. Zesłania Ducha Świętego

  63. Wojciechowice - kościół p.w. św. Wojciecha

  64. Wojciechowice- cmentarz parafialny

  65. Wszechświęte - kościół p.w. Wszystkich Świętych

  66. Wszechświęte - stary cmentarz parafialny

    

 1. Miasta i miejscowości

  1. Ostrowiec Świętokrzyski: układ urbanistyczny Rynku, zajazd pocztowy przy ul. Szerokiej, dworki przy ul. Wardyńskiego- Biblioteka Miejska, ul. Siennieńskiej - USC, Browar i młyn Sasakich

  2. Ostrowiec Świętokrzyski : Aleja 3 Maja: bank Pfeffera- KP Policji, gmach poczty, park miejski, ul. Czysta: pałacyk Rylla, ul. Kilińskiego: dawne kino „Hutnik” , szkoła Walerii Makarewiczównej – przychodnia, ul. Focha: dawna Kasa Chorych- Hospicjum

  3. Ostrowiec Świętokrzyski: ulica Sienkiewicz -gmachy III LO, PSP nr 4, i ul. Żeromskiego 20 -willa

  4. Układ urbanistyczny dawnego miasta Denkowa,

  5. Układ urbanistyczny Koloni Robotniczej,

  6. Ćmielów – układ urbanistyczny

  7. Gliniany - układ urbanistyczny

  8. Grabowiec - układ urbanistyczny

  9. Iłża - układ urbanistyczny

  10. Kunów - układ urbanistyczny

  11. Lasocin – układ urbanistyczny

  12. Nowa Słupia - układ urbanistyczny

  13. Opatów - układ urbanistyczny

  14. Sienno - układ urbanistyczny

  15. Solec nad Wisłą - układ urbanistyczny

  16. Waśniów - układ urbanistyczny

    

 1. Pozostałe

  1. Ostrowiec Świętokrzyski – sanktuarium Miłosierdzia Bożego na Ogrodach

  2. Kałków – Sanktuarium MB Bolesnej

  3. Ożarów- Sanktuarium MB Różańcowej

  4. Ostrowiec Świętokrzyski- skrzyżowanie dwóch cieków(Kanału Romanów-Zakłady Ostrowieckie z rzeką Modłą)

  5. Bałtów- JuraPark

  6. Małoszyce – miejsce urodzin Witolda Gombrowicza

  7. Ruszkowiec – miejsce urodzin gen. Władysław Beliny – Prażmowskiego

  8. Wiktoryn – „studzienka zygmuntowska”

  9. Wola Grójecka – kurhan

 

 

 1. Imprezy

  1. „Wejście na Św. Krzyż’ - pierwsza niedziela stycznia, organizator PTT Oddział Ostrowiec Świętokrzyski

  2. „Powitanie wiosny”- marzec, organizator PTT Oddział Ostrowiec Świętokrzyski

  3. „Dni Ziemi” - kwiecień, organizator MCK Ostrowiec Świętokrzyski

  4. „Piknik Gombrowiczowski” – czerwiec, organizator MCK Ostrowiec Świętokrzyski

  5. „Wielki Ogień”- lipiec, organizator MCK Ostrowiec Świętokrzyski

  6. „Zlot gwiaździsty na Szczytniaku”- wrzesień, organizator PTT Oddział Ostrowiec Świętokrzyski, PTTK im. Radwana

  7. Europejskie Dni Dziedzictwa- wrzesień, organizator MCK Ostrowiec Świętokrzyski

  8. „OSTY” Ostrowieckie Spotkania Turystyczne- październik, organizator MCK Ostrowiec Świętokrzyski

  9. „Rajd Bałtowski” - grudzień, organizator PTT Oddział Ostrowiec Świętokrzyski

 

Pobierz regulamin w formacie pdf

Pobierz kanon w formacie pdf